Yönerge

Tekirdağ Kent Konseyi

Yönetmelik ve Yönergeler

Eylül 2022
Kent Konseyi Yönetmeliği
Kent Konseyi Çalışma Yönergesi
Çevre Meclisi Çalışma Yönergesi
Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi
Engelliler Meclisi Çalışma Yönergesi
Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi
Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi
Kültür ve Sanat Meclisi Çalışma Yönergesi
Mahalle Meclisi Çalışma Yönergesi
Spor Meclisi Çalışma Yönergesi

GİRİŞ

3.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi “Kent Konseyi’ ni aşağıdaki şekilde tarif eder:

MADDE 76 – Kent Konseyi, kent yaşamında: kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan Kent Konseyi’ nin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir Kent Konseyi’nin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığı’ nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. ‘

Belediye yasasındaki bu madde gereği İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, 8.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kent Konseyi Yönetmeliği” yürürlüğe girer. Daha sonra bakanlıkça yapılan bazı değişiklik maddeleri de 6.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ nin desteğiyle YG21 Program sürecinde yönetmeliği hazırlanarak Eylül 2004′ te kurulan ve daha sonra da İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliği uygulayarak çalışmalarına devam eden Tekirdağ Kent Konseyi bir” Çalışma Yönergesi” hazırlar. Genel Kurul’ da kabul edilen yönergeyle de uygunluk içerisinde farklı alanlarda görev yapacak meclislerin kuruluşu ve oluşumu sağlanır. Kentlilerin karar süreçlerine katılımında önemli bir işleve sahip olan Kent Konseyleri, meclisleriyle, aynı zamanda kentin demokratik ortamının da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Yeniden basımı yapılan bu kitapçıkta yeni kurulan meclislerimizin de yönergeleri yer almaktadır. Ayrıca gerek bakanlığın yaptığı değişiklikler gerekse genel kurullarımızda yapılan yönerge değişikliklerinin yer aldığı Yönetmelik ve Yönergeler kitapçığımızın herkes için yol gösterici olması dileğimizdir.

Tekirdağ Kent Konseyi Yürütme Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2: (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3: (1) Bu Yönetmelik; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76’ ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4:
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)  Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

f) YG21: Yerel Gündem 21′ i ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kent Konseyinin Oluşumu

Madde 5: (Başlığı ile değişik: RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8.inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent Konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent Konseyinin Görevleri

Madde 6: (1) Kent konseyinin görevleri:

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) (Değişik: RG-6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ)Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h)Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

i) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri

Madde 7: (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek.

c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık: RG-6/6/2009-27250)

Kent Konseyi Üyeliği

Madde 8 (Başlığı ile değişik: RG-6/6/2009-27250): (1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10′ u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30′ unu geçmemek ve 20′ den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının 1’ er temsilcisi.

Organları

Madde 9: (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç) (Ek:RG-6/6/2009-27250) Kent Konseyi Başkanı

GenelKurul
Madde 10:
(1)Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2)Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3)Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme Kurulu

Madde 11: (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

(2) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 11/A: (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent Konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekâlet eder.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 12: (1) Kent Konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir. Gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve Görüşme Usulü

Madde 13: (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8. maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin İlanı        
Madde 14:
(1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik      
Madde 14/A:
(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
(2) Kent Konseyi genel sekreteri, 6. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasında ki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Sekretarya Hizmetleri          
Madde 15:
(1) Kent Konseyinin sekretarya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.       
(2) Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge Çıkarma     
Madde 16:
(1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Kent Konseyinin Mali Yapısı           
Madde 16/A:
(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

Geçici Madde: (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.       
(2) Kent Konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.
(3) Kent Konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

Yürürlük
Madde 17:
(1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18:
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

TEKİRDAĞ KENT KONSEYİ

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:
Bu yönetmeliğin amacı Tekirdağ kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir yaşam, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan Tekirdağ Kent Konseyi’ nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2:
Bu yönerge; Tekirdağ Kent Konseyi’ nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 16. maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4:
Bu yönergenin uygulanmasında;   
Belediye: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ni,         
Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Tekirdağ’ ın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir gelecek ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu, Tekirdağ sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve özerk bir kuruluş olan Tekirdağ Kent Konseyi’ ni,          
Meclisler: Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde kadın, gençlik, çocuk ve engelliler ile başka konu ve alanlarda kurulacak ve 8. Maddede ki temsilciler ile konuyla ilgili diğer temsilcilerin içinde yer aldığı oluşumları,     
Çalışma Grupları: Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde, çeşitli alanlarda derinlemesine ve kapsamlı çalışma yapmak üzere yürütme kurulu tarafından oluşturulan grupları, İlgili Dernekler ve Vakıflar: İl Dernekler Müdürlüğü’ nde adresi Tekirdağ il genelinde kayıtlı ve faal olan dernekler ile vakıfları,           
Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tekirdağ Kent Konseyinin Oluşumu, Çalışma İlkeleri, Görevleri

Oluşumu

Madde 5: Tekirdağ Kent Konseyi;    
1. Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirmeyi; sivil toplumun güçlendirilmesi ile çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı amaçlar.     
2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi, 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca 28.10.2006 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısında oluşmuştur.

Çalışma İlkeleri        
Madde 6:
Tekirdağ Kent Konseyi’ nin ilkeleri:         
1. Kente sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık,     
2. Kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,        
3. Türkiye Cumhuriyeti’ nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek.  
4. Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir yaşantı, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön plânda tutmak.  
5. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kent için oluşturulacak kararlara tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,  
6. Katılımcı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,    
7. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsetmektir.

Görevleri
Madde 7:
Tekirdağ Kent Konseyi’ nin görevleri:       1. Tekirdağ’ da demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,            2. Tekirdağ’ a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,            3. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,            4. Kent için önerilen projelerin karar süreçlerinde tüm bireylerin katılarak etkin rol almalarını sağlamak,        5. Tekirdağ’ ın kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,      6. Tekirdağ kentinin kaynaklarının ve çevre değerlerinin etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,       7. Tekirdağ’ da sürdürülebilir yaşam anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,       8. Tekirdağ’ da sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,         9. Tekirdağ’ da çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerin toplumsal yaşamda ki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,        10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 11. Başka kent konseyleri ile kentin geleceği ve günlük yaşamı ile ilgili iş birliklerini geliştirmek,   12. Tekirdağ Kent Konseyi’ nde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ne ve ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekirdağ Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

Tekirdağ Kent Konseyi Üyeliği

8. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar her seçim dönemi için temsilcilerini Kent Konseyi sekretaryasına yazılı olarak bildirirler. Yazılı olarak zamanında temsilci bildirmeyen kurum ve kuruluşların temsilcileri Genel Kurul’ a katılabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamazlar.

Madde 8: Tekirdağ Kent Konseyi; aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
1. Tekirdağ valisi veya temsilcisi.      
2. Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı veya temsilcisi.    
3. Vali tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarından 10’ ar temsilci.         
4. Mahalle muhtarları.
5. Siyasi partilerden 1’ er temsilci.     
6. Üniversiteden 2 temsilci.   
7. Kamu Kurumu niteliğinde ki meslek odaları, sendikalar, noterler, barolar ve ilgili dernekler ile vakıflardan 1’ er temsilci.
8. Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarından 1’ er temsilci. 

Tekirdağ Kent Konseyinin Organları

Madde 9: Tekirdağ Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:      1. Genel Kurul           
2. Yürütme Kurulu     
3. Meclisler ve Çalışma Grupları       
4. Kent Konseyi Başkanı

Genel Kurul  
Madde 10:
Kent Konseyi Genel Kurulu’ nun toplanma ve çalışma esasları:            1. Genel Kurul, Kent Konseyi’ nin en yetkili organı olup Yönetmeliğin 8.inci maddesinde sayılan üyelerden oluşur.
2. Genel Kurul, her yıl 4’ er aylık periyotlarda olmak üzere en az 3 kez toplanır. Ayrıca Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu’ nun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kent Konseyi Genel Kurulu’ nu oluşturulan üyelerin 1/3’ ünün teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.              3. Genel Kurul’ a Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi Genel Kurula başkanlık eder.         4.Başkanlık divanına 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman yürütme kurulu tarafından tayin edilir. 5. Seçimli genel kurullarda seçimler için Genel Kurul tarafından ayrı bir Divan seçilir.                   6. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’ a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan Kurulu’ na seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar. 7. Genel Kurul’ da her üye eşit öneme sahiptir ve 8. madde de belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.8. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’ u yeniden toplantıya çağırır. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul temsilcilerini ve değişikliklerini yazılı olarak Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ na bildirirler.9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.          10. Genel Kurul üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’ na, Genel Kurul toplantı          gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.  11. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ Seçimleri

Madde 11:     
1. Seçimler için “Seçim           Divan Heyeti” oluşturulur.

2. Genel Kurul’ a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir. Seçimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Seçim Divan Heyeti, yeteri kadar “Seçim Sandığı Görevlisi” belirler ve seçimler sona erene kadar Divan Heyeti ve Sandık Görevlilerinin görevi devam eder.   
3. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.   
4. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.     
5. “Seçimli genel kurullarda kurum ve kuruluşlar temsilci isimlerini Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar yazılı olarak Kent Konseyi Sekretaryasına bildirmek zorundadır, aksi halde oy kullanamazlar.  Temsilci bildirimleri, kurum ve kuruluşların antetli kâğıdına yazılmış (antetli kâğıtları yoksa mühürlenmiş olarak) ve yetkililer tarafından imzalanmış bir yazıyla bildirilir. Dernekler buna ilave olarak yönetim kurulunca alınmış temsilci kararının fotokopisini de yazılarına ilave ederek bildirimde bulunmak zorundadırlar.”    
6. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.

7. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu       
Madde 12:
Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun görev ve yetkileri:  1. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından birinci dönem için 2, ikinci dönem için 3 yıl görev yapmak üzere seçilir.                   
2. Yürütme Kurulu’ na, Genel Kurul katılımcılarından 14 asil üye seçilir. Ayrıca 14 yedek üye de seçilir.
3. Kadın, Gençlik, Çocuk ve Engelli Meclisi ile kurulmuş olan bütün meclislerin başkanları Yürütme Kurulunun doğal üyesidir.
4. Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili Belediye ve kurumlara sunar ve uygulamayı izler.
5. Çalışma gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının ve meclislerin çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanması konusunda talebe göre yardımcı olur.     
6. Çalışma gruplarının ve meclislerin hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Kent Konseyi Genel Kuruluna aynen sunar.    
7. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini belediye bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.   
8. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’ u olağanüstü toplantıya çağırır.
9. Yürütme Kurulu ayda en az iki kez toplanır.        
10. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine sıradaki yedek üye geçer.  
11. Yürütme Kurulu üyeleri, kurulmuş olan meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar. 
12. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
13. Yürütme Kuruluna Kent Konseyi Başkanı, bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
14. Yürütme Kurulu toplantıları tutanaklı yapılır.

Kent Konseyi Başkanı

Madde 13: Kent Konseyi Başkanı’ nın görev ve yetkileri:    1. Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı’ nın görev süresi, Yürütme Kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
2. Kent Konseyi Başkanı’ nın seçilebilmesi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.        
3. Kent Konseyi Başkanı’ nın seçimi, Kent Konseyi’ nin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.    
4. Kent Konseyi Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulu’ nun en yaşlı üyesi vekâlet eder.         
5. Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurula ve Yürütme Kuruluna Başkanlık eder ve yönetir. 
6. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu gündemini belirler.        
7. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.          
8. Kent Konseyi Başkanı, Yerel, Ulusal ve Uluslararası alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Kent Konseyini temsil eder.   
9. Kent Konseyi’ nin faaliyetlerinden kaynaklanan sorunlarla ilgili, Kent Konseyi’ nin ilkeleri ve görevleri çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar, kurumlarla görüşür. 
10. Kent Konseyi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 14: Kent Konseyi Meclisler ve Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:   1.Kent Konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma grupları oluşturabilir.
2. Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Meclislerin çalışma usul ve esasları Genel Kurulca, Çalışma Gruplarının usul ve esasları Yürütme Kurulunca belirlenir.  
3. Oluşturulan meclisler yönergelerine göre çalışırlar. Yönergelerine göre çalışmayan Meclisler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla askıya alınır.  Askıya alma nedenleri ortadan kalkan Meclisler çalışmalarına devam eder.
4. Genel Kurul toplantıları ile Yürütme Kurulu toplantılarını yönergelerine uygun yapmayan Meclislerin Yürütme Kurulları düşer ve yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılır.          
5. Kent Konseyi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Kent Konseyi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.           
6. Kentte yaşayan herkes kurulan çalışma gruplarına katılabilir. Çalışma Grubu’ nun oluşturulabilmesi için Yürütme Kurulu’ na “Çalışma Grubu’nun amacını ve hedefini” belirten en az 5 (beş) katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını belirten bir formu Yürütme Kurulu’ na verir. Programı onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını belirten formu bir ay içerisinde Yürütme Kurulu’na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
7. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili konuları tespit eder, bu konularla ilgili sorunların çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’ na sunar. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.  
8. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda onay gören raporlarının uygulanması aşamasında da görev alabilir.
9. Çalışma Grubu kendi aralarında bir başkan seçerek görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.     
10. Çalışma Grupları yaptıkları ve yapacakları çalışmaları bağlı oldukları Yürütme Kuruluna bildirmek ve onay almakla yükümlüdür ve tüm çalışmalar eş güdümlü olarak yürütülür.   
11. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına olanak sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
12. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.          
13. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.       
14.Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.
15. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
16. Çalışma Gruplarında, belediye ve ilgili birimleri; üniversite ve ilgili bölümleri, valilik ve ilgili resmî kurumlar; uzman ve deneyimli sivil toplum kuruluşları ve kişilerle Yürütme Kurulu aracılığı ile çalışmaya özen gösterilir.
17. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.         
18. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.       
19. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı ve Görüşme Usulü, Görüşlerin İlanı, Genel Sekreterlik, Kent Konseyinin Mali Yapısı

Toplantı ve Görüşme

Madde 15: Kent Konseyi’ nin toplantı ve görüşme usulü ile görüşlerin ilanı:           1. Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
2. Kent Konseyi Genel Kurulu’ nca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

Madde 16: Kent Konseyi Genel Sekreteri’ nin belirlenmesi, görev ve yetkileri:       1. Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
2. Görevin sona ermesi: Seçilen genel sekreterin görev süresi yürütme kurulunun madde 12’ de belirtilen görev süresi ile aynıdır. Ancak, genel sekreter görev süresi dolmadan yürütme kurulu kararıyla, değiştirilebilir. Bu gibi hallerde yeni genel sekreter yönetmeliğe uygun olarak tekrar belirlenir.        
3. Kent Konseyi genel sekreteri, 7. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasında ki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.           
4. Genel sekreter, Kent Konseyi Başkanı’ na ve Yürütme Kurulu’ na karşı sorumludur. Genel Sekreter Yürütme Kurulu toplantılarına katılır, görüş belirtebilir, ancak oy kullanamaz.                 
5. Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Genel Kurul toplantılarının düzenlemelerini yapar.   
6. Kent Konseyi bürosunun idari amiridir. Büronun işleyişini sağlar.           
7. Sekretarya hizmetlerini yürüten personelden sorumludur.

Ofis-Sekretarya Hizmetleri

Madde 17: Kent Konseyi ofisinin sekretarya hizmetleri;       1. Tekirdağ Kent Konseyi’ nin ofis sekretarya hizmetleri, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı’ nca onaylanan görevliler tarafından yerine getirilir.
2. Tekirdağ Kent Konseyi Ofis Sekretaryası hizmetlerini yürüten personel, Genel Sekretere ve Kent Konseyi başkanına karşı sorumludur.
3. Ofis sekretaryası belirlenen çalışma koşulları ve kurallarına uygun olarak çalışırlar. Kural ve koşullara uymayanların hizmet akitleri sona erdirilir.           
4. Ofis sekretarya görevlilerinin hizmet akitlerine Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından son verilebilir.

Yönerge Çıkarılması

Madde 18: 1. Tekirdağ Kent Konseyi Genel Kurulu, Kent Konseyi Yönetmeliği’ ne ve bu çalışma yönergesine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.      2. Yürütme Kurulunca hazırlanan Yönergeler seçimsiz Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer.

Mali Yapısı

Madde 19: Kent Konseyi’ nin mali işleyişi:

1. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi’ ne, bütçesinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.            
2. Tekirdağ Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçenin uygulanmasıyla ilgili olarak belediyeyle teknik iş birliği yapar.        
3. Bütçeden yapılan harcamalar, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurul’ un bilgisine sunulur.
4. Harcamalar için “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Harcama Esas ve Usulleri” ne uygun işlemler Kent Konseyi genel sekreterliği tarafından Meclisler ve Çalışma Gruplarından gelen talepler de değerlendirilerek yapılır ve işlemlere ait evraklar zamanında belediyenin ilgili birimlerine verilir.  
5. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ayrılan ödenek, Yürütme Kurulu’ nun talebi doğrultusunda 1 (bir) ay içerisinde Tekirdağ Kent Konseyi’ nin banka hesabına aktarılır.   
6.Harcamalar Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterinin müşterek imzası ile gerçekleştirilir.
7. Harcama yetki sınırlarını Yürütme Kurulu belirler.

Yürürlük
Madde 20:
Tekirdağ Kent Konseyi Çalışma Yönergesi 10.05.2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

TEKİRDAĞ KENT KONSEYİ

ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM;
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:
Engelliler Meclisi; kentli engellinin toplumsal yaşama doğrudan katılımı, sağlık, sosyal bakım, rehabilitasyon ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmayı; kentin ve diğer kentlilerin engellilerle birlikte yaşayarak, engelli yaşamının kolaylaştırılmasını ve engellinin toplumsal ve ekonomik yarar üretiminde aktif rol almalarını sağlamayı amaçlar.

Kapsam
Madde 2:
Bu yönerge, Engelliler Meclisi’ nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 1., 10. ve 12. maddeleri ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımla
Madde 4:
Bu yönergenin uygulanmasında    
a) Engelliler Meclisi: Bedensel ve zihinsel engelliler ile bu alanda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilgili yerel ve merkezi kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; engellilerin sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir yaşantı ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik, özgür ortam ve yapıyı ifade eder.
b) Kent Konseyi: Engelliler Meclisi’ne yardım ve destek sağlayan Tekirdağ Kent Konseyi’ ni ifade eder
c) Çalışma Grupları: Engelliler Meclisi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir yaşantı içinde farklı özellikteki engellilerin ve diğer gönüllülerin, sorunların veya önerilerin çözülmesinde ve hayata geçirilmesinde görev aldıkları, çalışma yaptıkları yapıyı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Engelliler Meclisi’nin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu
Madde 5:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Tekirdağ Kent Konseyi’ nin kurulmasından sonra 8.maddede belirtilen kişi ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile kurulur. Engelliler Meclisi Genel Kurulu ilk toplantısını Kent Konseyi Başkanı’ nın çağrısı üzerine Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında yapar ve bu toplantıda Genel Kurul üyelerinin dışında ki diğer organların seçimi yapılır.

Görevleri
Madde 6:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin görevleri:

1. Engellilerin iş, siyaset, kültür, eğitim, sağlık vb. alanlarda söz sahibi olmasını sağlamak,

2. Engellilerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,

3. Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla engelli insanların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,

4. Engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,

5. Engellilerin kent yaşamında sorunsuz yaşayabilmesi için kentsel düzenlemelerin, engellilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını sağlamak,

6. Engellilerin gerek çalışabileceği gerekse yeteneklerini, becerilerini geliştirebileceği iş alanları ve atölyeler açmak; sosyal bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin açılmasını teşvik edici çalışmalar yapmak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclis dernekleri, spor kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,

8. Engellilerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,

9. Engellilere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Çalışma İlkeleri

Madde 7: Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ nin ilkeleri:

1. Engelliler Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.

2. Engelliler Meclisi, herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi oluşumun alt organı gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.

3. Engelliler Meclisi’ nin çalışma yöntemleri ve esasları Kent Konseyi’ nin yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.

4. Engelliler Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütürler.

5. Engelliler Meclisi’ nde oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine ve kurumlara sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Engelliler Meclisi Üyeliği ve Organları

Engelliler Meclisi Üyeliği     
Madde 8:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ nin üyeleri:

a) Engelli dernek, vakıf ve spor kulüplerinden 3′ er temsilci.

b) Baro’ dan 1 temsilci,

c) Üniversite’ den 2 temsilci,

d) Belediye’ den 1 temsilci,

e) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ nden 1 temsilci,

f) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nden 1 temsilci,

g) İl Sağlık Müdürlüğü’ nden 1 temsilci

h) İl Emniyet Müdürlüğü’ nden 1 temsilci,

i)  Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü’ nden 1 temsilci,

j) İş ve İşçi Bulma Kurumu’ ndan 1 temsilci,

k) Özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarından 1’ er temsilci, Ayrıca Genel Kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen her kurum ve kuruluştan temsilciler ve bireyler katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir, aday olabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.

Organları
Madde 9:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Çalışma Grupları

d) Danışma Kurulu

Genel Kurul  
Madde 10:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Kurulu’ nun toplanma ve çalışma esasları:
1. Genel Kurul, Engelliler Meclisi’ nin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl 6′ şar aylık periyotlar da olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu’nun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen üyelerin 1/3′ ünün teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

2. Genel Kurul’ a Engelliler Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’ nun en yaşlı üyesi Genel Kurul’ a başkanlık eder.

3. Başkanlık Divanına 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman, Yürütme Kurulu tarafından tayin edilir.

4. Seçimli Genel Kurullarda seçimler için genel kurul tarafından ayrı bir Seçim Divanı seçilir. Seçim Divanı 1 başkan 2 yazman üyeden oluşur.

5. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar Divan’a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.

6. Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve 8. maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.

7. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’ u yeniden toplantıya çağırır.

8. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul üyelerini, Yürütme Kurulu’ na bildirerek değiştirebilirler.

9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.

10. Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’ na Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.

11. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ Seçimleri        
Madde:11:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ nin organ seçimlerinde;          
1. Genel Kurul’ a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir.
2. Divan Heyeti kendisine bildirilen sandık kurulu üyelerini Genel Kurul’un onayına sunar ve oluşturur. Seçimler sona erene kadar “Seçim Divan Heyeti’ nin” görevi devam eder.          
3. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.   
4. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.                
5. Yönetmelik Madde 8′ de ki Genel Kurul temsilcilerinin dışındakiler aday olsalar dahi seçimler için oy kullanamazlar.
6. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.      
7. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu 
Madde 12:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu’ nun görev ve yetkileri:

1.Yürütme Kurulu, Engelliler Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.
2. Yürütme Kurulu’ na Engelli Meclisi Genel Kurul temsilcilerinden dileyen herkes aday olabilir. Genel Kurul katılımcılarından en az 7 asil üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir. Yürütme Kurulu’na seçilecek üyelerin en az 5′ i, Engelli dernek, kulüp ya da vakıflarından engelli ya da birinci derecede engelli yakını olmak zorundadır.
3. Yürütme Kurulu ilk toplantısında başkan ve başkan yardımcısını belirler.                      
4. Yürütme Kurulu ayda en az 1 kez toplanır.          
5. Yürütme Kurulu, Engelliler Meclisi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar ve uygulamayı izler.
6. Çalışma Gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanmasında talebe göre yardımcı olur.
7. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Engelliler Meclisi Genel Kurulu’na aynen sunar.       
8. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.              
9. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’ u olağanüstü toplantıya çağırır. 
10. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.    
11. Yürütme Kurulu Üyeleri, kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.           
12. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
13. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanaklı yapılır.

Engelliler Meclisi Başkanı Görev ve Yetkileri        
Madde 13:
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı’ nın görev ve yetkileri:           
1. Engelliler Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.   
2. Genel Kurul toplantılarını yönetir.

3. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun da doğal üyesi olup, toplantılarına katılır.

4. Engelliler Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.

5. Engelliler Meclisi’ ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.

6. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

7. Engelli Meclisi’ nin çalışmalarıyla ilgili Kent Konseyi’ nin ilkeleri ve görevleri çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar.

8. Kurumlarla yapılan ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Engelliler Meclisini temsil eder.

9. Engelliler Meclisi kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda sunar.

Çalışma Grupları

Madde 14: Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:

1. Engelliler Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Engelliler Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.

2. Kentte yaşayan herkes çalışma gruplarına katılabilir.

3. Çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Engelliler Meclisi ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

4. Çalışma Grubu’ nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’na “Çalışma Grubu’ nun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’ na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu 1 ay içerisinde Yürütme Kurulu’ na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.

5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’ na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.

6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda onay gören projelerinin uygulanması aşamasında da görev alabilir.

7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.

8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’ na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.

9. Çalışma Grupları’ nda özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.

10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.

11. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.

12. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.

13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.

14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.

15. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.

16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.

17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Danışmanlar Kurulu

Madde 15: Danışmanlar Kurulu teknik, bilimsel ve kuramsal danışmanlık hizmeti verir. Danışmanlar Kurulu; yerel yönetim ve merkezi yönetim kurumlarıyla, üniversite ve meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş uzmanlardan oluşturulur. Danışmanlar kurulu Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur ve yürütme kuruluna bağlı çalışır. Danışmanlar Kurulu, Yürütme Kurulu’ na, Engelliler Meclisi’ ne ve Çalışma Gruplarına destek verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe
Madde 16:
Engelliler meclisinin harcamaları, Tekirdağ Kent Konseyi bütçesinden karşılanır. Engelli Meclisi Yürütme Kurulu, hazırlayacağı yıllık çalışma plânı ve programına uygun olarak bütçesini belirler ve zamanında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ ne verir.

Sekretarya hizmetleri

Madde 17: Engelliler Meclisinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi ofisi tarafından yürütülür. Engelliler Meclisi için görevlendirilecek sekreteri, Kent Konseyi Genel Sekreteri belirler. Engelliler Meclisi, Kent Konseyi ofisinin çalışma kurallarına uygun çalışır.

Denetleme

Madde 18: Engelliler Meclisinin çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul üyeleri ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun denetimine her zaman açıktır. Dileyen Genel Kurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelliler Meclisini çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Meclis Yürütme Kurulu’ ndan alabilir. Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz. Denetlemeye yönelik istekler Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu’ na yazıyla bildirilir ve Yürütme Kurulu bu isteklere en geç 7 gün içerisinde, istenilenler doğrultusunda açık olarak yanıt verir.

Yürürlük

Madde 19: Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’ nun 15.12.2007 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. (Kent Konseyi’nin 25.12.2010, 25.12.2013 ve 29.01.2015 tarihli Genel Kurullarında yapılan değişiklik dahil.)

Yürütme

Madde 20: Bu yönerge hükümleri Kent Konseyleri Yönetmeliği ve Tekirdağ Kent Konseyi Yönergesi hükümleriyle birlikte, Tekirdağ Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

TEKİRDAĞ KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımla

Amaç
Madde 1:
Bu yönergenin amacı, kent yaşamında kadınlar için kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kadının hak ve hukukunun korunması, din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde yaşayan tüm kadınların toplumsal yaşamda ki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla çalışan Kadın Meclisi’ nin, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2:
Bu yönerge; Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi’ nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 1., 10. ve 12. maddeleri ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4:
Bu Yönetmelik uygulamasında;    
a) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir yaşantı ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ve Tekirdağ Kent Konseyi’ ni,          
b) Meclis: Kent Konseyi’ nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir yaşantı içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları ve Tekirdağ Kadının Meclisini,              
c) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Kadın Meclisi Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeler

Oluşumu
Madde 5:
Kent Konseyi Kadın Meclisi; 8. maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kadın Meclisi Genel Kurulu, ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanı’ nın çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Başkanı’ nın başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer ve Divan, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu seçimini yapar.

Görevleri
Madde 6:
Kent Konseyi Kadın Meclisi’ nin görevleri:          
1. Kadınların, toplumsal yaşamın; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmalarını sağlamak,
2. Kent ve kadın sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,   
3. Kentsel yaşama katılmalarını sağlamak,    
4. Kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,        
5. Tekirdağ için “Sürdürülebilir Kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,            
6. Kadın Meclisi’ni ulusal, uluslararası düzeyde temsil etmek, bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,   
7. Kadınların; girişimci, araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerinin geliştirilmesin sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri        
Madde 7:
Kent Konseyi Kadın Meclisi’ nin ilkeleri: 
1. Kent Konseyi süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak ,
2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,  
3. Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,   
4. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alarak, demokrasi kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
6. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek,        
7. Çalışmalara, örgütlü örgütsüz bütün kadınları katmaktır.  
8. Bu ilkeler doğrultusunda yapılacak tüm çalışmalar, Yürütme Kurulunun bilgisi, onayı ve denetimi ile gerçekleştirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadın Meclisi Üyeliği ve Organları

Kadın Meclisi Üyeliği           
Madde 8:
Kent Konseyi Kadın Meclisi’ nin üyeleri: 
a) Belediyeden 1 temsilci,      
b) Kadın derneklerinden ve kadın komisyonu olan derneklerden 1’ er temsilci,      
c) Kadın kooperatiflerinden ve vakıflarından 1’ er temsilci, 
d) Siyasi partilerden 1’ er kadın temsilci,      
e) NKÜ’ den 2 akademisyen kadın temsilci,  
f) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ nden 1 kadın temsilci,    
g) Sendikalardan 1’ er kadın temsilci,
h) Meslek odalarından 1’ er kadın temsilci,   
i) Baro kadın komisyonundan 1 temsilci,      
j) Muhtarlıklardan 1’ er temsilci (Kadın muhtar, yoksa kadın aza, yoksa muhtarlığın belirlediği kadın temsilci),        
k) Çalışma Gruplarından 1’ er temsilci, Ayrıca Genel Kurul toplantılarına gündemdeki konularla ilgili dileyen herkes katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.

Organları
Madde 9:
Kent Konseyi Kadın Meclisi’ nin organları şunlardır:                   
a) Genel Kurulu         
b) Yürütme Kurulu    
c) Çalışma Grupları

Genel Kurul  
Madde 10:
Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu’ nun toplanma ve çalışma esasları:
1. Genel Kurul, Kadın Meclisi’nin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl 6′ şar aylık periyotlarda olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu’ nun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kadın Meclisi Genel Kurulu’nu oluşturulan üyelerin 1/3’ ünün teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
2. Genel Kurula Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Genel Kurula başkanlık eder.      
3. Başkanlık Divanına 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman, yürütme kurulu tarafından tayin edilir.
4. Seçimli Genel Kurullarda seçimler için Genel Kurul tarafından ayrı bir Seçim divanı seçilir.
5. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.    
6. Genel Kurul’ da her üye eşit öneme sahiptir ve 8. Maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.
7. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’u yeniden toplantıya çağırır.
8. Kurum veya kuruluşlar kendilerini Genel Kurulda temsil edecek üyelerini, seçimden 5 (beş) gün öncesine kadar Yürütme Kurulu’ na bildirerek değiştirebilirler.        
9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.
10. Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’ na Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. İlgili yönetmelik ve yönergelere uygun yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.
11. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ Seçimleri        
Madde 11:
Kent Konseyi Kadın Meclisi organ seçimlerinde;           
1. Genel Kurul’ a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir.
2. Divan Heyeti kendisine bildirilen sandık kurulu üyelerini Genel Kurul’ un onayına sunar ve oluşturur. Seçimler sona erene kadar “Seçim Divan Heyeti’ nin” görevi devam eder.

3. Seçimler sona erene kadar “Seçim Divan Heyeti’nin” görevi devam eder.
4. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.   
5. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.     
6. Yönetmelik Madde 8′ de ki Genel Kurul temsilcilerinin dışındakiler aday olamaz ve seçimler için oy kullanamazlar.
7. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.      
8. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Kadın Meclisi Yürütme Kurulu       
Madde 12:
Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’ nun görev ve yetkileri:  
1. Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.       
2. Yürütme Kurulu’ na Kadın Meclisi Genel Kurul temsilcilerinden dileyen her kadın aday olabilir.           
3. Yürütme Kurulu’ na, Genel Kurul katılımcılarından en az 7 üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir. 
4. Yürütme kurulu ilk toplantısında yürütme kurulu başkanını ve yardımcısını belirler.      
5. Yürütme Kurulu ayda en az 1 kez toplanır.          
6. Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar ve uygulamayı izler.
7. Yürütme Kurulu, çalışma gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanaklarını, oluşturulacak projeleri gerçekleştirmek için gereken kaynak taleplerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar.         
8. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Kadın Meclisi Genel Kurulu’na aynen sunar.           
9. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.   
10.Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’ u olağanüstü toplantıya çağırır.
11. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak üst üste toplam 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.         
12.Yürütme Kurulu Üyeleri, kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.
13.Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
14. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanaklı yapılır.

Kadın Meclisi Başkanı                     
Madde 13:
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’ nın görev ve yetkileri:    
1. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’ na başkanlık eder ve Genel Kurul toplantılarını yönetir.
2. Gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu’ nu toplantıya çağırır.             
3. Kadın Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile belirler.    
4. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun da doğal üyesi olup, toplantılarına katılır.   
5. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır. 
6. Kadın Meclisinin çalışmalarıyla ilgili Kent Konseyi’ nin ilkeleri ve görevler çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar.        
7. Kadın Meclisi’ ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
8. Kadın Meclisi kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda sunar.

Çalışma Grupları

Madde 14: Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:
1. Kadın Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Kadın Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenler Yürütme Kurulunun onayı ile yeni çalışma grupları oluşturabilir.  
2. Kentte yaşayan herkes çalışma gruplarına katılabilir.        
3. Çalışma gruplarında oluşturulan projeler, Kadın Meclisi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Başkanı tarafından ilgili belediye meclisine sunulur.
4. Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’ na “Çalışma Grubu’ nun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’ na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu 1 ay içerisinde Yürütme Kurulu’na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.        
6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nda onay gören projelerinin uygulanması aşamasında da görev alabilir.
7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.       
8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’ na sunmak üzere çalışmalarında aylık rapor tutar.
9. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.     
10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
11. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.          
12. Çalışma Gruplarında         bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.       
13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.         
14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
15. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.         
16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.       
17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe
Madde 15:
Kadın Meclisi’ nin harcamaları, Tekirdağ Kent Konseyi bütçesinden karşılanır. Meclis Yürütme Kurulu hazırlayacağı yıllık çalışma plânı ve programına uygun olarak bütçesini belirler ve zamanında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ ne verir.

Sekretarya hizmetleri           
Madde 16:
Kadın Meclisi’ nin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi ofisitarafından yürütülür.      


Denetleme
Madde 17:
Meclisin çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul üyeleri ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun denetimine her zaman açıktır. Dileyen Genel Kurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın Meclisinin çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Meclis Yürütme Kurulu’ ndan alabilir. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz. Denetlemeye yönelik istekler Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’ na yazıyla bildirilir. Yürütme Kurulu bu isteklere en geç Meclisi 7 gün içerisinde, istenilenler doğrultusunda açık olarak yanıt verir.

Yürürlük
Madde 18:
Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nun (……….) tarihlitoplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 19:
Bu yönerge hükümleri Kent Konseyleri Yönetmeliği ve Tekirdağ Kent Konseyi Yönergesi hükümleriyle birlikte, Tekirdağ Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

TEKİRDAĞ KENT KONSEYİ

ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:
Bu yönerge, çocukların kent yaşamında ki rolünün güçlendirilmesi, karar süreçlerine katılımı ve toplumsal yarar üretiminde aktif rol almalarını sağlamayı amaçlar.

Kapsam
Madde 2:
Bu çalışma yönergesi, Tekirdağ Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usûl ve ilkelerini kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 1., 10., ve 12. maddeleri ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi‘ ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4:
Bu yönerge uygulamasında;          
a) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir yaşantı ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim düzeneklerini ve Tekirdağ Kent Konseyi’ ni,
b) Çocuk Meclisi: Kent Konseyi’ nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, nitelikli, yaşanabilir bir kentin yönetiminde etkin rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük temelinde oluşmuş ortak yapıları ve Tekirdağ Çocuk Meclisi’ ni,
c) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi ölçütlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını açıklar.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Meclisi’ nin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu
Madde 5:
Tekirdağ Kent Konseyi Çocuk Meclisi 8. maddede belirtilen 7-14 yaş aralığında ki temsilcilerden oluşur. Çocuk Meclisi Genel Kurulu, ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanı’ nın çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Başkanı’ nın başkanlığında toplanan ilk Genel Kurul’ da, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu seçimi yapılarak Çocuk Meclisi’nin oluşumu tamamlanır.

Görevleri
Madde 6:
Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ nin görevleri:         
1.Çocukların, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, çocuk ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını ve politikalar oluşturmalarını sağlamak,
2. Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlama amacıyla uğraş ve ilgi alanları yaratmak, bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,          
3. Çocukların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak; oyun alanları, eğitim ve çocuk sağlığı konularında çalışma yapmak,
4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin imzaladığı ve taraf olduğu Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası antlaşmalarda ki çocukların korunmasına yönelik temel ilkeleri yerelde hayata geçirmek,
5. Çocuk haklarıyla ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi ve uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,

6. Çocukların hak ve çıkarlarının korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla çocukların sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak, 
7. Çocuk Meclisi kararlarının ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğini izlemek,         
8. Başka çocuk meclisleri ile çocuk konusunda kentin geleceğini ve gündelik hayatını ilgilendiren alanlarda iş birlikleri geliştirmek,
9. Kent çocuklarını, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde kamu kurum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,      
10. Çocukların kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,          
11. Çocukların bireysel insiyatiflerini geliştirmek,    
12. Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci bireyler olmalarını sağlamak,       
13. Çocukların çevre duyarlılığını arttırarak, “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesi çerçevesinde çevreyle ilgili çalışmalar yapmak,
14. Çocuk hakları konusunda çocukların ve toplumun tamamının bilinç düzeyini arttırmak ve çocukların öncelikle kendileri ile ilgili konulardaki kararlarda etkinliklerini artırmak.

Çalışma İlkeleri        
Madde 7:
Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ nin ilkeleri:            
Tekirdağ Çocuk Meclisi; meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamı içerisinde dil, din, renk, kültür, sınıf, eğitim, etnik ve sosyal köken, sakatlık ve cinsiyet farkı gözetmeksizin yürütecekleri çalışmalarla, çocukların sosyal hayatta ki rollerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda;
1. Çalışmalara, çocukla ilgili çalışma yapan uzman kişi ve kurumları katar.
2. Tüm etkinliklerinde tarafsız bir yaklaşım uygular, öneriler oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Meclisi Üyeliği ve Organları

Çocuk Meclisi Üyeliği

Madde 8: Çocuk Meclisi aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların 7-14 yaş arasında ki temsilcilerinden oluşur:

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il sınırı içindeki tüm ilköğretim okullarından 1’ er kız ve 1’ er erkek öğrenci,

b) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren gençlik merkezi, vakıf, dernek, kulüp ve birlik gibi sivil toplum kuruluşlarından 1 kız ve 1 erkek temsilci,

c) İl Sosyal Hizmetlere bağlı kurumlardaki çocuklardan 1 kız ve 1 erkek temsilci,

d) Engelli Okulları ile özel alt sınıflarından 1 kız ve 1 erkek temsilci,

e) Bu kurumsal temsilcilerin dışında dileyen 7-14 yaş aralığında ki her çocuk Genel Kurul’ a katılarak söz söyleyebilir ve organlara seçilmek için aday olabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.

Organları

Madde 9: Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ nin organları şunlardır:

a) Genel Kurulu

b) Yürütme Kurulu

c) Çalışma Grupları

d) Danışmanlar Grubu

Genel Kurul

Madde 10: Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurulu’ nun toplanma ve çalışma esasları:

1. Genel Kurul, Çocuk Meclisinin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinde sayılan üyelerden oluşur.

2. Genel Kurul, her yıl 6′ şar aylık periyotlarda olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca yürütme kurulunun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Çocuk Meclisi Genel Kurulu’nu oluşturulan üyelerin 3/1′ inin teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

3. Genel Kurul’ a Çocuk Meclisi Başkanı başkanlık eder.

4. Başkanlık Divanı’ na 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman, yürütme kurulu tarafından tayin edilir.

5. Seçimli genel kurullarda seçimler için Genel Kurul tarafından ayrı bir Seçim Divanı seçilir.

6. Çocuk Meclisi Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’ a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.

7. Genel Kurul’ da her üye eşit öneme sahiptir ve 8. maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.

8. Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’u yeniden toplantıya çağırır. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul üyelerini, Yürütme Kurulu’na bildirerek değiştirebilirler.

9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.

10.Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’ na Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir.

11. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri’ nin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

12. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

Organ Seçimleri

Madde 11: Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ nin organ seçimlerinde;

1. Genel Kurul’ a katılanlar arasından 1 divan başkanı 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir.

2. Divan Heyeti kendisine bildirilen sandık kurulu üyelerini Genel Kurul’ un onayına sunar ve oluşturur. Seçimler sona erene kadar “Seçim Divan Heyeti’nin” görevi devam eder.

3. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.

4. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.

5. Yönetmelik Madde 8′ de ki Genel Kurul temsilcilerinin dışındakiler aday olsalar dahi seçimler için oy kullanamazlar.

6. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.

7. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu

Madde 12: Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’ nun görev ve yetkileri:

1. Yürütme Kurulu, Çocuk Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.

2. Yürütme Kurulu’ na Çocuk Meclisi Genel Kurul katılımcılarından dileyen herkes aday olabilir.

3. Yürütme Kurulu’ na, Genel Kurul katılımcılarından 7 asil üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir.

4. Yürütme Kurulu’ na seçilenler kendi aralarında Yürütme Kurulu başkanını seçerler. Başkanlık için 1 kız 1 erkek Eş Başkan olarak seçilir. Eş Başkanlar sırasıyla, 1 yıl Yürütme Kurulu’ na başkanlık yapar.

5. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır.

6. Yürütme Kurulu, Çocuk Meclisi Genel kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na sunar ve uygulamayı izler.

7. Çalışma Gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma Gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanakları ile bütçe sağlanmasında talebe göre yardımcı olur.

8. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Çocuk Meclisi Genel Kurulu’ na aynen sunar.

9. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.

10. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’ u olağanüstü toplantıya çağırır.

11. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.

12. Yürütme Kurulu üyeleri, kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.

13. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

14. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanaklı yapılır.

15. Yürütme Kurulu, çalışmaların gerektirdiği durumlarda, Danışmanlar Grubu’ ndan danışmanlık hizmeti alır.

16. Danışmanlarla çalışma ilkelerini Yürütme Kurulu belirler.

Çocuk Meclisi Başkanı

Madde 13: Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’ nın görev ve yetkileri:

1. Çocuk Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu’ na başkanlık eder.

2. Genel Kurul toplantılarını yönetir.

3. Çocuk Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile belirler.

4. Gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu’ nu toplantıya çağırır.

5. Çocuk Meclisi’ ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.

6. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

7. Çocuk Meclisi kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi

Genel Kurulu’ nda sunar.

8. Kurumlarla yapılan ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Çocuk Meclisini temsil eder.

Çalışma Grupları

Madde 14: Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:

1. Çocuk Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Çocuk Meclisi Genel

Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.

2. Kentte yaşayan herkes çalışma grubu kurabilir ya da kurulan çalışma gruplarına katılabilir.

3. Çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Çocuk Meclisi ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda görüşler kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

4. Çalışma Grubu’ nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’ na “Çalışma Grubu’ nun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’ na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar.

Programını ve bütçesini belirten formu bir ay içerisinde Yürütme Kurulu’ na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.

5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’ na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.

6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda onay gören raporlarının uygulanması aşamasında da görev alabilir.

7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.

8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.

9. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.

10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.

11. Çalışmalarda bireysel katılım ve gönüllülük esastır.

12. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.

13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.

14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.

15. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.

16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.

17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Çocuk Meclisi Başkanı         
Madde 13:
Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı’nın görev ve yetkileri:     
1. Çocuk Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.        
2. Genel Kurul toplantılarını yönetir. 
3. Çocuk Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.   
4. Gerekli gördüğü hallerde Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırır.  
5. Çocuk Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
6. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır. 
7. Çocuk Meclisi kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Kurulu’nda sunar.
8. Kurumlarla yapılan ortak çalışmalar, toplantı ve görüşmelerde Çocuk Meclisini temsil eder.

Çalışma Grupları      
Madde 14:
Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri:          
1. Çocuk Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Çocuk Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.           
2. Kentte yaşayan Madde 8’ de belirtilen yaş grubuna dahil her çocuk çalışma gruplarına katılabilir.           
3. Çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Çocuk Meclisi ve Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüler kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.  
4. Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’na “Çalışma Grubu’nun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’ na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu bir ay içerisinde Yürütme Kurulu’na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.        
6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onay gören projelerinin uygulanması aşamasında da görev alabilir.
7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.       
8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.
9. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.     
10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.
11. Çalışmalarda bireysel katılım ve gönüllülük esastır.        
12. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.
13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.         
14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
15. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.         
16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.                   
17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.

Danışmanlar Grubu  
Madde 15:
Danışmanlar Grubu, İlköğretim‘ den rehber veya sosyal bilgiler öğretmenlerinden; alanında uzman olan bir temsilciden oluşur. Danışmanlar Çocuk Meclisi Genel Kurulu, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu ve Çalışma Gruplarına danışmanlık hizmeti verir ve en az 5 üyeden oluşur. Danışmanlar Grubu, Çocuk Meclisi Yürütme Kurulunun tüm toplantı ve çalışmalarına katılır.       

DÖRDÜNCÜ BOLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe
Madde 16:
Çocuk Meclisi’ nin harcamaları, Tekirdağ Kent Konseyi bütçesinden karşılanır. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu hazırlayacağı yıllık çalışma plânı ve programına uygun olarak bütçesini belirler ve zamanında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ ne verir.

Sekretarya hizmetleri           
Madde 17:
Çocuk Meclisinin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi ofisi tarafından yürütülür. Meclisler için görevlendirilecek sekreteri, Kent Konseyi Genel Sekreteri belirler. Çocuk Meclisi, Kent Konseyi ofisinin çalışma kurallarına uygun çalışır.

Denetleme
Madde 18:
Çocuk Meclisinin çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul üyeleri ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun denetimine her zaman açıktır. Dileyen Genel Kurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çocuk Meclisinin çalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’ ndan alabilir. Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz. Denetlemeye yönelik istekler Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu’ na yazıyla bildirilir ve Yürütme Kurulu bu isteklere en geç 7 gün içerisinde, istenilenler doğrultusunda açık olarak yanıt verir.

Yürürlük
Madde 19:
Çocuk Meclisi Yönergesi, İlköğretim Okullarından 7-14 yaş aralığında ki temsilciler ile diğer çocuk kuruluşlarından katılan temsilcilerin çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’ nun (………) tarihli toplantısında görüşülmüş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 20:
Bu yönerge hükümleri Kent Konseyleri Yönetmeliği ve Tekirdağ Kent Konseyi önergesi hükümleriyle birlikte, Tekirdağ Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

TEKİRDAĞ KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:
Gençlik Meclisi; kentli gençliğin kent yönetimine doğrudan katılımı, sağlık, sosyal, eğitim, sanat ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ile düşünce ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışır. Gençlerin toplumsal, çevresel ve ekonomik yarar üretiminde aktif rol almalarını sağlamayı amaçlar.

Kapsam
Madde 2:
Bu yönerge, Gençlik Meclisi’ nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3:
Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesi ile 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 1., 10. ve 12. maddeleri ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi‘ ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4:
Bu yönergenin        uygulanmasında;a) Gençlik Meclisi: 15-25 yaş arasındaki Tekirdağ Merkez ilçedeki genç kadın ve erkeklerden oluşan; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; gençlerin sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir yaşantı ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik, özgür ortam ve yapıyı ifade eder. b)Kent Konseyi: Gençlik Meclisi’ ne yardım ve destek sağlayan Tekirdağ Kent Konseyi’ ni ifade eder.c) Çalışma Grupları: Gençlik Meclisi’ nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir yaşantı içinde çeşitli kesimlerden gençlerin ve diğer gönüllülerin, sorunların veya önerilerin çözülmesinde ve hayata geçirilmesinde görev aldıkları, çalışma yaptıkları yapıyı ifade eder.           

İKİNCİ BÖLÜM
Gençlik Meclisinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Oluşumu
Madde 5:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Tekirdağ Kent Konseyi’ nin kurulmasından sonra 8. maddede belirtilen kişi ve kuruluş temsilcilerinin katılımıile kurulur. Gençlik Meclisi Genel Kurulu ilk toplantısını Kent KonseyiBaşkanı’nın çağrısı üzerine Kent Konseyi Başkanı’ nın başkanlığında yapar ve bu toplantıda Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

Görevleri
Madde 6:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ nin görevleri:        1. Gençlerin iş, siyaset, kültür vb. alanlarda söz sahibi olması için politikalar oluşturmak, oluşturulmasına katılmak,2. Gençlerin kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak,                        3. Genç insanların hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli çalışmalar yapmak, iletişim araçları yoluyla gençlerin sorunlarının çözümü için kamuoyu oluşturmak,    4. Gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkılarak, taleplerini belirlemek, çözümler ve proje üretiminde aktif rol almalarını sağlamak,       5. Gençliğin çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plâna çıkarmak ve bu doğrultuda bilimsel teknolojik ve sanatsal gelişmeye ve değişime açık özgür düşünen, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmasına destek olmak,      6. Kentsel hizmetlerde gençliğin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve hükümet ortaklığını geliştirmek,7. Yurt içinde ve dışında aynı amaçla kurulmuş diğer gençlik meclisleri, dernekleri, spor kulüpleri, sanat kurumlan ve kuruluşları, eğitim ve sağlık kurumları vb. kuruluşlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak gençlik sorunlarının çözümü için; projeler üreterek ortak çalışmalar yapmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak,8. Gençlerle ilgili yasal mevzuatın güncelleştirilmesi, uygulanabilir olması konularında çalışmalar yapmak,9. Gençlere ilişkin temel stratejiler ve faaliyet plânlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Çalışma İlkeleri        
Madde 7:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ nin ilkeleri:           1. Gençlik Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.       2. Gençlik Meclisi, herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi gibi çalışamaz, herhangi bir organik ilişki barındıramaz.3. Gençlik Meclisi’ nin çalışma yöntemleri ve esasları Kent Konseyi’ nin yönetmelik ve yönergelerine aykırı olamaz.4. Gençlik Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ‘nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütürler.       5. Gençlik Meclisi’ nde oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclisi’ ne ve kurumlara sunulur, seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.6. Genel kurulda her üye eşit öneme sahiptir ve 8. Maddede belirtilen temsilcilerin bir oy hakkı vardır. Vekâlet yoktur.7. Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Yürütme Kurulu 25 iş gününü geçmemek üzere Genel Kurul’u yeniden toplantıya çağırır.8. Kurum veya kuruluşlar Genel Kurul temsilcilerini yazılı olarak Gençlik Meclisi Yürütme kuruluna bildirirler ve yine, Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirerek temsilcilerini değiştirebilirler.          
9. Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından gündemiyle birlikte yazılı olarak 10 gün önceden toplantı yeri, saati ve günüyle birlikte haber verilerek toplanır.         
10. Genel Kurul üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Yürütme Kurulu’na Genel Kurul toplantı gündeminin “Açılış” maddesinin görüşülmeye başlanmasına kadar yazılı olarak bildirebilirler. Yeni gündem önerilerinin gündeme alınıp alınmayacağına Genel Kurul karar verir. 
11. Genel Kurul görüşmelerinde herhangi bir çıkar grubunun veya siyasi partinin, ekonomik, sosyal ve siyasi propagandası yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gençlik Meclisi Üyeliği ve Organları

Gençlik Meclisi Üyeliği         
Madde 8:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri 15-25 yaş arasında ki temsilcilerinden oluşur:     
a) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tescilli derneklerinden 1’ ertemsilci,                     
b) NKÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi’ nden 1 temsilci,        
c) NKÜ Öğrenci Topluluklarını temsilen 3 temsilci,  
d) NKÜ Gençlik Danışma Birimi’ nden 1 temsilci,    
e) Her Liseden 2 temsilci,      
f)  Çıraklık Eğitim Merkezi’ nden 2 temsilci, 
g) Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ nden 1 temsilci,       
h) ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu içerisindeki kulüplerden) 1’ er temsilci,     
i) Gençlik derneklerinden 1’ er temsilci,       
j) Siyasi partilerin varsa gençlik kollarından 1’ er temsilci,   
k) Genel Kurul Toplantıları’ na gündemdeki konularla ilgili dileyen 15-25 yaş aralığındaki herkes katılır ve gündemdeki konularla ilgili konuşabilir, aday olabilir, ama kararlarda ve seçimlerde oy kullanamaz.

Organları
Madde 9:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ nin organları şunlardır:                 a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu    
c) Çalışma Grupları    
d) Danışmanlar Kurulu

Genel Kurul  
Madde 10:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu’ nun toplanma ve çalışma esasları:1. Genel Kurul, Gençlik Meclisi’ nin en yetkili organı olup Yönergenin 8. maddesinde sayılan temsilcilerden oluşur. Genel Kurul, her yıl 6′ şar aylık periyotlarda olmak üzere en az 2 kez toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu’nun kararı ile her zaman olağanüstü toplanır. Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Gençlik Meclisi genel kurulunu oluşturulan temsilcilerin 3/1′ inin teklifi üzerine de Genel Kurul, Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
2. Genel Kurul’ a Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Eş Başkan Genel Kurul’ a başkanlık eder.          
3. Başkanlık Divanına 1 başkan yardımcısı ve 1 yazman, Yürütme Kurulu tarafından tayin edilir.
4. Seçimli Genel Kurullarda seçimler için genel kurul tarafından ayrı bir seçim Divanı seçilir.
5. Genel Kurul toplantısı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular görüşülünceye kadar devam eder. Toplantı gündemine ait konuşmalar ve kararlar, Divan’ a seçilen yazman tarafından tutanağa geçirilir. Tutanağı Divan kuruluna seçilen başkan yardımcısı ve başkan imzalar.

Organ Seçimleri        
Madde 11:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ nin organ seçimlerinde;  1. Genel Kurul’ a katılanlar arasından 1 divan başkanı, 2 de yazman üye “Seçim Divan Heyeti” olarak seçilir.
2. Divan Heyeti kendisine bildirilen sandık kurulu üyelerini Genel Kurul’ un onayına sunar ve oluşturur. Seçimler sona erene kadar “Seçim Divan Heyeti’ nin” görevi devam eder.          
3. Seçimlerin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde erteleme gününe Yürütme Kurulu karar verir ve duyurur. Erteleme süresi 25 günü geçmez.   
4. Organ seçimleri kapalı oy, açık tasnif usulüyle yapılır.     
5. Yönetmelik Madde 8′ deki Genel Kurul temsilcilerinin dışındakiler aday olsalar dahi seçimler için oy kullanamazlar.
6. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır.      
7. Eşit oy halinde adaylar arasında kura çekilir.

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu     
Madde 12:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’ nun görev ve yetkileri:           
1. Yürütme Kurulu, Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.    
2. Yürütme Kurulu’ na Gençlik Meclisi Genel Kurul temsilcilerinden dileyen her kadın aday olabilir.           
3. Yürütme Kurulu’ na, Genel Kurul katılımcılarından en az 7 üye seçilir. Ayrıca yedek üyeler de seçilir.
4. Yürütme kurulu ilk toplantısında yürütme kurulu başkanını ve yardımcısını belirler.                  
5. Yürütme Kurulu ayda en az bir kez toplanır.        
6. Yürütme Kurulu, Gençlik Meclisi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir. Genel Kurul tarafından oluşturulan görüşleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ na sunar ve uygulamayı izler.
7. Yürütme Kurulu, çalışma gruplarının kurulmasına karar verir ya da çalışma grubunu kurma önerilerini karara bağlar. Çalışma gruplarının çalışmalarını izler, çalışma ortam ve olanaklarını, oluşturulacak projeleri gerçekleştirmek için gereken kaynak taleplerini Kent Konseyi Yürütme Kuruluna sunar.         
8. Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu raporları ya da projeleri inceler ve görüş bildirerek ilk Gençlik Meclisi Genel Kurulu’na aynen sunar.         
9. Yürütme Kurulu, yıllık bütçesini Kent Konseyi bütçe takvimine uygun olarak belirler. Bütçenin programa uygun kullanımını sağlar.   
10. Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır.
11. Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak üst üste toplam 3 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.         
12. Yürütme Kurulu Üyeleri, kurulmuş olan diğer meclislerin yürütme kurullarında görev alamazlar.           
13. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
14. Yürütme Kurulu toplantıları gündemli ve tutanaklı yapılır.

Gençlik Meclisi Başkanı       
Madde 13:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı’ nın görev ve yetkileri:

1. Gençlik Meclisi Başkanı, Yürütme Kurulu’ na başkanlık eder      
2. Genel Kurul toplantılarını yönetir  
3. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun da doğal üyesi olup, toplantılarına katılır    
4. Gençlik Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler  
5. Gençlik Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grup/grupları temsilcileriyle istişare halinde temsil eder     
6. Başkan, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır  
7. Gençlik Meclisi’nin çalışmalarıyla ilgili Kent Konseyi’ nin ilkeleri ve görevleri çerçevesinde basın açıklamaları ve söyleşiler yapar         
8. Gençlik Meclisi kararlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda sunar.

Çalışma Grupları      
Madde 14:
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarının oluşumu, esasları ve ilkeleri         
1. Gençlik Meclisi Çalışma Grupları, Yürütme Kurulu ya da Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.           
2. Kentte yaşayan Madde 8’ de belirtilen yaş aralığında ki her genç çalışma gruplarına katılabilir. 
3. Çalışma gruplarında oluşturulan raporlar, Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.          
4. Çalışma Grubu’ nun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’ na “Çalışma Grubu’ nun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir. Yürütme Kurulu’ndan, kuruluşuyla ilgili olarak yazılı cevabı alan Çalışma Grubu, en geç bir ay içerisinde programını, bütçesini, süresini ve diğer ihtiyaçlarını (mekân-araç-gereç vb.) belirten bir formu Yürütme Kurulu’na verir. Programı ve bütçesi onaylanan Çalışma Grubu çalışmalarına başlar. Programını ve bütçesini belirten formu bir ay içerisinde Yürütme Kurulu’na vermeyen Çalışma Grubu askıya alınır.
5. Çalışma Grubu kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir öneri, görüş veya proje olarak sonuç raporu haline getirir ve Yürütme Kurulu’na verir. Bu raporlarına varsa eylem plânı da ilave edilebilir.        
6. Çalışma Grubu Kent Konseyi Genel Kurulu’ nda onay gören projelerinin uygulanması aşamasında da görev alabilir.
7. Çalışma Grubu kendi aralarında biri kolaylaştırıcı olmak üzere görev dağılımı yapabilirler. Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini Çalışma Grubu kendileri belirler. Çalışma Grubu toplantılar da görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutar.       
8. Çalışma Grupları bağlı oldukları Yürütme Kurulu’ na sunmak üzere, çalışmalarında aylık rapor tutar.   
9. Çalışma Gruplarında özgürce konuşma, birbirini dinleme, azınlıkta kalan görüşleri dikkate alma ve ortak noktalarda buluşma ortamı yaratılmasına imkân sağlanmalıdır. Kararlar tartışarak alınmalıdır.     
10. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olmamalı, eşitliğe özen gösterilmelidir.           
11. Çalışmalara bireysel katılım ve gönüllülük esastır.          
12. Çalışma Gruplarında bireysel, kurumsal, grupsal, siyasal ve ekonomik çıkar gözetilmez, bunlara yönelik çalışmalar yapılmaz. Din, dil, ırk, kültür, sınıf, cinsiyet, inanç ve düşünce ayrımcılığı yapılmaz.                   
13. Çalışma Grupları kendilerine sunulan olanakları başka amaçlar için kullanamaz.         
14. Doğruluğuna inanılmayan bilgi ve belgeler çalışmalarda kullanılmaz, yararlanılan bilginin tam ve doğru olmasına çalışılır.
15. Çalışma Grupları, konularıyla ilgili olan uzmanlardan, bilim insanlarından, bilim kurumlarından, ilgi gruplarından yararlanabilir ve bilgi alabilir.         
16. Çalışma sürecinde kişi ya da kurumların adı onay alınarak kullanılmalıdır.       
17. Sonuç ürünlerinde, çalışmaya katılan kişilerin ve kurumların hepsinin adı belirtilir.      

Danışmanlar Kurulu 
Madde 15: Danışmanlar Kurulu teknik, bilimsel ve kuramsal danışmanlık hizmeti verir. Danışmanlar Kurulu; Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetim kurumlarıyla, Üniversite ve Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarından seçilmiş uzmanlardan oluşturulur. Danışmanlar Kurulu Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur ve yürütme kuruluna bağlı çalışır. Danışmanlar Kurulu, Yürütme Kurulu’ na, Gençlik Meclisine ve çalışma gruplarına destek verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe
Madde 16:
Gençlik Meclisi’ nin harcamaları, Tekirdağ Kent Konseyi bütçesinden karşılanır. Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu hazırlayacağı yıllık çalışma plânı ve programına uygun olarak bütçesini belirler ve zamanında Kent Konseyi Genel Sekreteri’ ne verir.

Sekretarya hizmetleri           
Madde17:
Gençlik Meclisi’ nin sekretarya hizmetleri, Kent Konseyi ofisitarafından yürütülür. Ofis sekretaryasından Gençlik Meclisi için görevlendirilecek sekreteri, Kent Konseyi Genel Sekreteri belirler. GençlikMeclisi, Kent Konsey ofisinin çalışma kurallarına uygun çalışır.

Denetleme
Madde 18:
Gençlik Meclisinin çalışmaları şeffaftır ve Genel Kurul üyeleri ileKent Konseyi Yürütme Kurulu’ nun denetimine her zaman açıktır. Dileyen GenelKurul üyeleri ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Gençlik Meclisininçalışmalarıyla ilgili her türlü bilgiyi Meclis Yürütme Kurulu’ ndan alabilir.Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu herhangi bir bilgiyi saklayamaz. Denetlemeyeyönelik istekler Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’na yazıyla bildirilir ve YürütmeKurulu bu isteklere en geç 7 gün içerisinde, istenilenler doğrultusunda açıkolarak yanıt verir.

Yürürlük
Madde 19:
Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’ nun (………) tarihlitoplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 20:
Bu yönerge hükümleri Kent Konseyleri Yönetmeliği ve TekirdağKent Konseyi Yönergesi hükümleriyle birlikte, Tekirdağ Kent Konseyi GençlikMeclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.