Engelliler Meclisi

KENT KONSEYI MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI Madde 14:

 • Tekirdağ Kent Konseyi; Tekirdağ’da yaşayan sosyal kesimlerden olan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi ve Çocuk Meclislerini, kent konseyi yönetmeliğinde de önerildiği gibi kendi sorunlarını gündeme getirmek, çözüm yolları bulmak, bunlarla ilgili projeler üretmek üzere kurabilir.
 • Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin a maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 • Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler
 • Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 10 asıl ve 10 yedek üye bulunur.
 • Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
 • Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardım ısı ve sekreter üye belirlenir.
 • Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler.
 • Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, medislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az onbeş gün öncesinden belirlenir.
 • Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.Oluşturulan meclisler yönergelerine göre çalışırlar. Yonergelerine göre çalışmayan Meclisler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararıyla askıya alınır. Askıya alma nedenleri ortadan kalkan Meclisler çalışmalarına devam eder.
 • Genel Kurul toplantıları ile Yürütme Kurulu toplantılarını yönergelerine uygun yapmayan Meclislerin Yürütme Kurulları düşer ve yeni Yürütme Kurulu seçimi yapılır.
 • Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.