Genel Kurul

Genel Kurul Hakkında

a.    Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.
b.    Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar.
c.    Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da kamuoyuna duyurulur.
d.    Kurumsal katılımcılann herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, genel kurul toplantısından en az beş gün önce yazı ile Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir.
e.    Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır.
f.    Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir
g• Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda iki den az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır.
h.    Seçimli    genel    kurul    toplantısında    salt    çoğunluk    sağlanamadığı takdirde,erteleme süresi 25 günü geçemez. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
i.    Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.
j•    Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k. Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.
t.    Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
 
m. Seçimli Genel Kurul Gündemi:
1.    Yoklama
2.    Açılış
3.    Divan Kurulu seçimi (1 Başkan — 2 üye)
4.    Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan — 2 Üye)
5.    Kent Konseyi Başkanı seçimi
6.    Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
7.    Kapanış
n. Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
o. Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.