KENT KONSEYLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KENT KONSEYİ NEDİR ve NASIL BİR OLUŞUMDUR?

Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen kuruluştur.

Genel olarak ne yapar?

Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.


Kent konseyi üyeliği nedir?

Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.

Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.


Kent konseyi üyeleri ne iş yapar?

Asli görevleri Konsey’in organizasyonunda bulunan Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çalışma gruplarında gönüllülük esası üzerinden katılarak kentin yönetimine direkt katkıda bulunurlar.


Kent konseyi kimlerden oluşur?

Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

  1. Vali veya temsilcisi,
  2. Büyükşehir Belediye Başkanı veya temsilcisi,
  3. Sayısı 10’u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
  4. Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri
  5. İl Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
  6. Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci.
  7. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
  8. Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri.


Üyelerini kimler seçer?

Genel kurul marifeti ile Devlet Kurumları ve STK temsilcilerinden oluşan delegelerden kendi seçer.


Kent konseyleri neden kuruldu?

Sivil halkın yerel yönetime katılması amacı ile kuruldu.


Kent konseyi başkanı ve üyeleri maaş alır mı?

Maaş, ödenek veya harcırah almaz. Konseylerde gönüllülük ilkesi esastır.


Kent konseyi üyesi olmanın avantajı nedir?

Kentin uzak ve yakın geleceği ile ilgili karar verebilme yetkisini sağlar.


Kent konseylerinin yaptırımı var mıdır?

Vardır. Ancak aktif olarak şu ana kadar pek kullanılmamıştır.

8 ekim 2006 İçişleri Bakanlığı Yönetmeliğinden:
MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.


Kent konseyi üyelerinin kurumlarda çalışması mı gerekir?

Hayır. Bireysel veya kurumsal üye olma hakkı herkesin bulunmaktadır.

Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş mecLisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,

Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.


Kent konseyi nerededir?

Gündoğdu Mahallesi

Çiftlikönü Caddesi No:64

Süleymanpaşa – Tekirdağ

Tel: 0 282 263 71 13


Üyeler kaç yıllığına belirlenir?

3 yıl


Üyelerin sunduğu proje sayısı kaçtır?

Proje taslaklarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tekirdagkentkonseyi.com/proje-taslak-kayitlariBir şehirde kaç kent konseyi olabilir?

Büyükşehir ve ilçelerin Konseyleri ayrıdır ve birer tanedir.


Kent konseyi başkanı olmanın anlamı nedir?

Kent konseyi birimlerini koordine eder, yürütme kuruluna başkanlık yapar. Ayrıca Konsey adına temsil hakkı bulunur.


Kent konseyi üyeleri hangi aralıklarla toplanır?

6 ayda bir Genel kurul olması kaydı ile dilediği sıklıkla toplanabilir.


Üyeler toplantıları nerede yaparlar?

Kent Konseyi Merkezinde veya diledikleri uygun mekanlarda


Kent konseylerinin merkezlerini kim belirler?

Kent Konseyleri bu kısmı Belediyeler ile koordine eder.


Bütçeleri var mıdır?

Tüzel kişilikleri olmadığı için bütçeleri de yoktur.

Belediyeler sadece ödenek ayırır, bütçe ayırmaz.